عمومی
# نام موقعیت تلفن شماره تلفن همراه Faxدورنگار
1 تماس با استاد ايران - مشهد - ميدان آزادي دانشگاه فردوسي مشهد كدپستي: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴ تلفن : ۸۸۰۲۰۰۰-۰۵۱۱ 0511 8803616