ﻝیﺲﺗ ﺩﺭﻮﺳ
ﺶﻣﺍﺮﻫ ﻊﻧﻭﺎﻧ ﺩﺮﺳ ﻢﻘﻄﻋ
1    روانشناسی پویایی گروه    کارشناسی
2    اصول وفنون مشاوره وراهنمائی    کارشناسی
3    آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی - 1    کارشناسی
4    آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی - 2    کارشناسی
5    اختلالات رفتاری- عاطفی    کارشناسی
6    اختلالات گویائی    کارشناسی
7    اختلالات یادگیری    کارشناسی
8    روشهای تغییر رفتار    کارشناسی
9    آزمون های تشخیص عقب ماندگی های ذهنی    کارشناسی
10    بازی و حرکت درمانی    کارشناسی
11    روانشناسی کودکان استثنایی    کارشناسی
12    روانشناسی پویایی گروه    کارشناسی
13    اختلالات یادگیری    کارشناسی
14    روشهای تغییر و اصلاح رفتار کودکان    کارشناسی
15    روانشناسی پویایی گروه    کارشناسی
16    تفاوتهای فردی کودکان    کارشناسی
17    متون تخصصی بزبانهای خارجی    کارشناسی
18    اختلالهای روانی - حرکتی    کارشناسی
19    روانشناسی کودکان تیزهوش وروشهای آموزش آنها    کارشناسی
20    اختلالات تکلم و گفتاردرمانی    کارشناسی
21    روانشناسی تدریس به کودکان ناشنوا    کارشناسی
22    روشها و فنون تدریس    کارشناسی
23    آموزش و پرورش کودکان استثنایی    کارشناسی
24    مسائل نوجوانان وجوانان    کارشناسی
25    مشاوره کودک    کارشناسی
26    روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی    کارشناسی
27    کار عملی -2    کارشناسی
28    کار عملی -3    کارشناسی
29    روانشناسی و آموزش کودکان تیزهوش و خلاق    کارشناسی
30    آزمونهای شناختی در روانشناسی بالینی    کارشناسی ارشد
31    کاربرد تئوری ها واصول یاد گیری در برنامه ریزی درسی    کارشناسی ارشد
32    برنامه ریزی درسی در آموزش وپرورش پیش دبستانی    کارشناسی ارشد
33    نظریه های یادگیری کاربردی    کارشناسی ارشد
34    نظریه هاوروش های آموزش    کارشناسی ارشد
35    اختلالات یادگیری    کارشناسی ارشد
36    روشهای تغییر اصلاح رفتار    کارشناسی ارشد
37    سمینار مسائل میان رشته های زبان    کارشناسی
38    روانشناسی یادگیری وتفکر وزبان    دکتری (Ph.D)