برنامه کارگاه های دکتر اصغری نکاح در بهمن و اسفند PDF Print E-mail
 
arm82
 
برنامهکارگاه های دکتر اصغری نکاح در بهمن و اسفند 
alt

عنوان کارگاه آموزشی

زمان

برگزار کننده و تلفن ثبت نام

همایش 
فرزندپروری موفق و متعالی

( دردانشگاه فردوسی مشهد )

هفته اول اسفند
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

کالج دانشگاه فردوسی مشهد
8803619-0511

کارگاه آموزشی قصه درمانی
(بارویکردشناختی-رفتاری)

( در مشهد )

دوشنبه ها

 ساعت 15 تا 19

آغاز از 21 بهمن

مرکز مشاوره ناحیه 3 مشهد
 8427455-0511

کارگاه بازی درمانی
 ( تربیت بازی درمانگر)
( در مشهد )

چهارشنبه ها

ساعت 15 تا 19
 آغازدوره23بهمن

مرکز مشاوره ناحیه 3 مشهد
 8427455-0511

کارگاه فشرده بازی درمانی
( تربیت بازی درمانگر )

( در یزد )

پنجشنبه و جمعه
 17 و 18 بهمن ماه

موسسه آموزشی-پژوهشی امیدفردا

7336070 - 0351 یزد،

کارگاه فشرده بازی درمانی
( تربیت بازی درمانگر )

( در تهران)

پنجشنبه و جمعه
 1 و 2 اسفندماه

مرکز مشاوره سلامت تهران

 22884392 -021

22884391-021

 
Last Updated on Tuesday, 04 February 2014 09:34